หนี้เสีย ’พิโกไฟแนนซ์’ 796 ล้านบาท | กรุงเทพธุรกิจ BIZ INSIGHT | 03 พ.ย. 2564คลังเผยธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ร่วมมาตรการภาครัฐบรรเทาผลกระทบโควิด ณ ส.ค. ช่วยแล้ว 12,315 บัญชี พบหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือน หรือ NPL มูลค่า 796 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 18% ของยอดสินเชื่อค้างสะสม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ ระบุ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบโควิด 19 ให้กับลูกหนี้ ประกอบด้วย การลดค่างวด การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การเปลี่ยนประเภทหนี้จากระยะสั้นเป็นระยะยาว การพักชำระค่างวด การพักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน และการพักชำระเงินต้นและลดอัตราดอกเบี้ย จำนวนทั้งสิ้น 329 ราย ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จำนวน 12,315 บัญชี
โดยจังหวัดที่ผู้ประกอบธุรกิจให้ความช่วยเหลือลูกหนี้สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 2,498 บัญชี กรุงเทพมหานคร 1,244 บัญชี และขอนแก่น 867 บัญชี

ส่วนภาพรวมสถานะสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มียอดสินเชื่อคงค้างจำนวนทั้งสิ้น 211,249 บัญชี คิดเป็นจำนวนเงิน 4,409 ล้านบาท โดยมีสินเชื่อค้างชำระ 1-3 เดือน สะสมรวมทั้งสิ้น 29,675 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 638 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 14.48% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม และมีสินเชื่อค้างชำระที่เกินกว่า 3 เดือน (NPL) สะสมรวมจำนวน 30,365 บัญชี หรือคิดเป็นจำนวนเงินสะสมรวม 796 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน 18.07% ของยอดสินเชื่อคงค้างสะสม

ทั้งนี้ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 ที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 มีการอนุมัติสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้กับประชาชนรายย่อยไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 1,044,352 บัญชี รวมเป็นวงเงิน 15,358 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 14,706 บาทต่อบัญชี
#กรุงเทพธุรกิจ #กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ #BizInsight