แจ้งการชำระเงิน

  • :
    ใส่เวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง เช่น โอนเงินบ่ายโมงครึ่ง ให้ใส่เป็น 13 ในช่อง "นาฬิกา" และใส่ 30 ในช่อง "นาที"
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.